อบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านการบริหารงานการเงินการคลังและการบริหารงบประมาณ ในโรงเรียน

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ห้องประชุมพระพรหมเวที ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ด้านการบริหารงาน การเงินการคลังและการบริหารงบประมาณในโรงเรียนโดยมี ดร.ฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างระบบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล มีการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด การบริหารจัดการทรพย์สินที่อยุู่ในความครอบครองหรือการกำกับ ดูแลเป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีกรอบภารกิจสำคัญในการกำกับ ติดตาม ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานและสถานศึกษาให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน มีเอกสารหลักฐานการรับการจ่ายเงินและระบบบัญชีมีความถูกต้อง การจัดซื้อจัดจ้างเป็นตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่กำหนดการบริหารทรัพย์สิน มีการควบคุมที่เหมาะสม เก็บรักษาและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงกำหนดจัดอบรมให้ความรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดการอบรม 1 วัน สาระสำคัญในการอบรม คือ ความรู้ด้านกฎหมายวินัยการเงินการคลังและกรณีตัวอย่างความผิดที่เกี่ยวข้อง การเบิกจ่ายงบประมาณและการบริหารงบประมาณ ของ สถานศึกษา รูปแบบการอบรม Face to face สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 121 ท่าน และผ่านระบบ Zoom Meeting สำหรับข้าราชการครูและบุคลารทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ตรวจสอบภายใน นโยบายและแผน กลุ่มวินัยและนิติกรและผู้ที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมพัฒนา สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายได้จำนวน 1000 คน
ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ให้ความอนุเคราะห์การอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting

ชมภาพบรรยากาศการอบรม https://photos.app.goo.gl/Gd5c4XTCWudDXbLbA