สพป.ชัยนาท ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย”ชัยนาทเมืืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ” และลงนาม MOU

วันที่ 9 ต.ค.61 สพป.ชัยนาท นำโดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ” พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนนโยบาย “ชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ” โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ทั้งนี้ นายสมาน บุตศรี ศธจ.ชัยนาท ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อประกาศจุดเน้นด้านนโยบายการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมประจำจังหวัดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดชัยนาท พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท โดยมีหน่วยงานหลักร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว รวม 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย สพป.ชัยนาท , สพม.เขต 5 , สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท , ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท อบจ.ชัยนาท , เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท , สมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชัยนาท , ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท , โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์งาม , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท และมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท หลังจากนั้นร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียนวัดศรีมงคล และโรงเรียนอนุบาลชัยนาท รวมทั้งนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ