ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารการศึกษา ขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

**วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ โดยมี นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ประธานคณะกรรมการ, รองศาสตราจารย์ ดร.นรา สมประสงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นายสมยศ ศิริบรรณ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการประเมิน และ นางสาวอรวดี ธานี เลขานุการคณะกรรมการประเมิน ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงษ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี , นายภานุวัฒน์ คำไสย ผู้จัดการประจำส่วนพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด, นายสุนันท์ สัมเรียนรัมย์ ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ นางวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ตัวแทนจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) กรุณาให้รายละเอียดในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยการนำของ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่อคณะกรรมการ นอกจากนั้น สถานศึกษาในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ จำนวน ๗ แห่ง ที่มีผลงานประสบผลสำเร็จ มีความเป็นเลิศและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเข้าจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
#ด้านการระดมทรัพยากร
๑. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑
๒. โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ
๓. โรงเรียนวัดร่องแซงฯ
#ด้านการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบ DLTV
๑. โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ฯ
๒. โรงเรียนวัดหนองโรง
๓. โรงเรียนบ้านซับกระดาน
๔. โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
#บุคลากรสำนักงานที่มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑. น.ส.วรรณา นาเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
๒. นางวัชรากร เคยบรรจง นักทรัพยากรบุคคล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๒ /ถ่ายภาพ
สุกัญญา หมั่นจิตร์ นักประชาสัมพันธ์/รายงาน