สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. >>นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้ประสานงานจาก สพป.ลพบุรี เขต 2 สพม.5 เข้าร่วมการประชุมที่ดำเนินการจัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เพื่อทราบรายละเอียดของโครงการจัดอบรม กำหนดการอบรม แนวทางการปฏิบัติของผู้รับฟังการบรรยาย/บัญชีจัดสรรผู้เข้ารับการอบรม ประกาศ สพป.ลพบุรี เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 และพิจารณามอบหมายภารกิจตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ รับรายงานตัวจัดทำบัญชีลงเวลาของผู้เข้ารับการอบรม รับรายงานตัวของแต่ละเขตพื้นที่รับเครื่องดื่มและอาหารว่าง ฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน จัดทำแบบประเมินผล สรุปผลการดำเนินการอบรมตามรูปแบบที่ สพฐ. กำหนด ฝ่ายจัดสถานที่ ตรวจดูความเรียบร้อยในวันที่ 25 เมษายน 2562 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพการอบรม เพื่อรายงานผล ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)