ประชุมการถอดบทเรียน นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชบาทอง สพป.ปัตตานี เขต 1 นายมูฮำมัด ประจัน ในนามของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา กล่าวว่าในการจัดประชุมการถอดบทเรียน นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักการและแนวทางการปฏิบัติในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ แบบ Active Learning
ในการอบรมในครั้งนี้ โดยมีโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 48 โรง กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าวิชาการ 1 คน และครูผู้สอน 1 คน โรงเรียนละ 3 คน มีผู้เข้าร่วมในการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 144 คน
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวว่าการถอดบทเรียน นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV เป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะดำเนินงานการใช้ NEW DLTV มีการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้
1.การปรับฝังรายการให้ New DLTV เป็นการจัดการศึกษาทางไกลที่ครอบคลุมการเรียน
2.การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ แบบ Active Learning
3.การเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากออกอากาศ แบบสด เป็น แบบบันทึกเทป
4.การปรับห้องเรียนที่ใช้ในการออกอากาศและอุปกรณ์สถานีโทรทัศน์ โดยมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน