สพป.สระบุรี เขต ๒ รับการประเมินเชิงประจักษ์รูปแบบออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รับการประเมินเชิงประจักษ์รูปแบบออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และผู้เกี่ยวข้องร่วมรายงานข้อมูล และได้รับเกียรติจาก

๑. นายพนม เปียสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

๒. นางอัจฉรา ลุนภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่

๓. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์ ข้าราชการบำนาญ (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่)

๔. คุณวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

๕. นางทิพวัลย์ ชินลาภา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลสุขภาพตำบลทับกวาง

๖. ร้อยตำรวจเอก สมจิต สุขจิต รองสารวัตรป้องกันปราบปราม

ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี