สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบหลักเกณฑ์ วิธีการเกลี่ยธุรการโรงเรียน

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมชี้แจงนโยบาย หลักการ แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สพฐ. ให้กับธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ดร.วิเชียร ทรงศรี  กล่าวต่อว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ให้ธุรการโรงเรียน จำนวน 67 คน (เงินเดือน 1,500 บาท) ดำเนินการเลือกตามความสมัครใจ โดยยึดหลักเกณฑ์ความอาวุโสในการปฏิบัติงาน และในส่วนที่เหลือ 93 โรงเรียน สพป.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จะดำเนินการรายงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดสรรอัตรากำลังและงบประมาณ (อัตราจ้าง 9,000 บาท) ซึ่งเป็นอำนาจของสถานศึกษาที่จะต้องดำเนินการสรรหาธุรการโรงเรียนในครั้งนี้ โดยดำเนินการจ้างเหมาตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐต่อไป