พิธีปิด Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 3

20  เมษายน  2562 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป. ลำปาง เขต 1 เป็นประธานพิธีปิด Green School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยกองเสริมสร้างทัศนคติ (โครงการห้องเรียนสีเขียว) ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน  2562  ในการนี้ ผอ.สพป ลำปาง เขต 1 และ นางมัลลิกา  ประเสริฐสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการไฟฟ้าและกิจกรรมเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 108 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จังหวัดลำปาง การจัดกิจกรรมเข้าค่ายครั้งนี้สำเร็จ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และทักษะการปฏิบัตินำไปขยายผลให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชนต่อไป

ทีมงานประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ สพป.ลำปาง เขต 1 ภาพ/ข่าว