สพป.นฐ.1 ร่วมกับ ปปท.เขต 7 ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น 3 พิธีทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (สพป.นครปฐม เขต 1) ร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เขต 7 (ปปท.เขต 7) โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นตัวแทนหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดร่วม 121 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เขต 7 (ปปท.เขต7) โดยมี พตท.ทนง เพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ เขต 7 เป็นตัวแทนหน่วยงาน ประธานกลุ่มโรงเรียน 10 กลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 101 โรงเรียนลงนามในเอกสารแนบท้ายการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ เกิดจาก สพป.นครปฐม เขต 1 มีความตระหนักในการป้องกันการทุจริตหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและการป้องกันความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีเป้าประสงค์สำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภท และสร้างวินัยทางการเงินการคลังให้กับข้าราชการในสังกัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับความอนุเคราะห์ด้านวิทยากร จากสำนักงาน ปปท.เขต7 ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด และบุคลากรด้านการตรวจติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด
PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1