สพม.3 จัดกิจกรรมลานกีฬานำพาสุขภาพดี

 

วันทีี่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานเปิดสนามกีฬาเปตอง สพม.3 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้มีกิจกรรมร่วมกันในทุกวันพุธในช่วงบ่าย ตลอดจนเป็นการสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ณ ลานสนามเปตองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร สพม.3 ได้ร่วมเล่นเปตองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน