สพป.อุดรธานี เขต ๔ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ / ปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สพป.อุดรธานี เขต ๔ ปฏิบัติทุกเช้าวันจันทร์ จากนั้น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ ได้พูดคุยกับคณะบุคลากรในสังกัด พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป