สพป.สระบุรี เขต ๒ ถือปฏิบัติกิจกรรมเขตสุจริตและกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา เป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์..

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตสุจริตและกิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา เป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ ซึ่งในสัปดาห์นี้นำกิจกรรมโดยกลุ่มอำนวยการ จากนั้นเป็นการประชุมบุคลากรสำนักงาน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี