สพป.ลำพูน เขต 1 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.ลำพูน เขต 1 จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายประพันธ์ รินพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนางานทางด้านวิชาชีพ ด้านศิลปะ ดนตรีนาฎศิลป์และทักษะด้านต่าง ๆ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งเป็นการจัดเวทีให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความสามารถของตนเองได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สร้างวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และเป็นการเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาต่อสาธารณะชนทั่วไป ทั้งนี้เป็นการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ กลุ่มภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 162 โรงเรียน มีกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งเด็กปกติและเด็กพิการเรียนรวม จำนวน 200 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2,386 คน ครูผู้ฝึกสอน/ควบคุม จำนวน 1,651 คน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจำนวน 350 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียน/หน่วยงาน ให้ใช้สถานที่เพื่อจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลลำพูน โรงเรียนอรพินพิทยา โรงเรียนรพีเลิศวิทยา โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน และห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1