โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ การรายงานนวัตกรรมการบริหารตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ห้องพระพรหมเวที ชั้น3 ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผอ. สพป.นครปฐม เขต1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ การรายงานนวัตกรรมการบริหารตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยมี ดร.ฐาปณี พวงงาม รอง ผอ. สพป. นครปฐม เขต1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ม.ศิลปากร กับ สพป.นครปฐม เขต 1 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ พัฒนาคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในปีงบประมาณ 2566 ให้สอดคล้องกับความต้องการ จำเป็นในการพัฒนาและเชื่อมโยงกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานในทุกระดับและเพื่อให้บุคลการในสังกัดได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ส่งผลให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ประกอบกับ สพป.นครปฐม เขต 1 มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอก เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ และได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.ศิลปากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 อาทิ หลักสูตร วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา วิจัยในชั้นเรียนร่วมกับกระบวนการ PLC สำหรับข้าราชการครูในการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานนวัตกรรมการบริหาร ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถพัฒนาตนเองตามข้อตกลงในการพัฒนางาน มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สามารถใช้วิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษา และได้รับการพัฒนาศักยภาพตามระดับวิทยฐานะ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม รูปแบบการอบรม เป็นการออกแบบนวัตกรรมการบริหาร ตาม ว PA : องค์ประกอบ หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ กระบวนการ/ขั้นตอน วัดและประเมินผลและปัจจัยความสำเร็จ การนำเสนอนวัตกรรมการบริหาร และการฝึกปฏิบัติออกแบบนวัตกรรมการบริหาร และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนำเสนอนวัตกรรมการบริหาร ประกอบด้วย ดร.ฉันทนา ภุมมา ผอ.โรงเรียนวัดหนองศาลา ดร.สุทธิวัฒน์ มากมี ผอ.รร.วัดหนองเสือ น.ส.ณัฐิกา สุริยวงษ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 84 คน และรับการอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 19 คน รอง ผอ.สถานศึกษา 36 คน บุคลากรในสำนักงานเขตฯ จำนวน6 คน รวม 145 คน วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รอง ศ.ดร.ชนะสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บรรยากาศอาการอบรมอบอวลเป็นไปด้วยความสุข สนุกสนาน ผสานความรู้มากมาย
ในนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณคณะวิทยากร และมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อนุเคราะห์ระบบการอบรมทางไกล Zoom Meeting ตลอดจนผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการดีๆ ทั้งที่อยู่ในห้องประชุมฯ และใน Online ผ่านระบบZoom Meeting ทุกคน ที่ขาดไม่ได้ทีมคณะทำงานผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆ ท่าน……
ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สพป.นฐ.1 เครดิตภาพ ครูอาทร ดีรื่น รร.วัดดอนยายหอม

ภาพบรรยากาศการอบรม ตามลิงค์ https://photos.app.goo.gl/uAD5A61vnLdbj3zZ9