สพป.น่าน เขต 1 จัดโครงการค่ายเยาวชน … รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1- 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กล่าวให้โอวาท ผู้เข้าร่วม “ค่ายเยาวชน … รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน โดยให้ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายมีความตระหนัก รัก และหวงแหน ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บูรณาการนำไปใช้ต่อยอดในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีครูและนักเรียน จำนวน 120 คน จาก 12 โรงเรียน พร้อมกล่าวขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้