สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ติดตามและค้นหากรณีนักเรียนออกกลางคันในพื้นที่บริการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 10.00 น. นายมติชน   มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 มอบหมายให้นายบุญส่ง  ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ติดตามและค้นหากรณีนักเรียนออกกลางคันในพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จำนวน ๔ ราย เพื่อติดตามนักเรียนกลับเข้าเรียนหรือส่งต่อให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับและเพื่อให้การดำเนินการกำกับ ติดตาม ค้นหาเด็กที่มีอายุช่วงวัยเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเด็กตกหล่น เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคัน พร้อมกับการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพผ่านระบบ Google Meet  ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1