สพป.ยโสธร เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา“ขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”

 

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประอบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา“ขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”รุ่นที่ 1 ในวันที่ 25  เมษายน 2562  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 44  โรงเรียนเข้าร่วมอบรม เพื่อให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  และโรงเรียนนำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด