นักเรียนมัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมคัดตัวแทนศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่ แข่งขันระดับชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์ ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนสตึก  นายรณชัย  สุขสมบูรณ์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32  เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสตึก 4 โดยมีผู้บริหาร-ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี นายโกศล  เสนาปักธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแคนดงพิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตสตึก ในนามประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง  ประธานสหวิทยาเขตพุทไธสง  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ““หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน  ตำนานภูมิปัญญา  ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ”   มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ที่ได้นำพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มาสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 100 ปี ของการจัดงาน และมีวิวัฒนาการทั้งรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหาในการจัดงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยในปีการศึกษา 2561 สพม.32 ได้กำหนดจัดการแข่งขัน ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยเน้นให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561  ณ สนามแข่งขันโรงเรียนสังกัด สพม.32   นายรณชัย  สุขสมบูรณ์    กล่าวว่า ยินดีและเป็นที่น่าชื่นชมกับรางวัลที่ได้จากการแข่งขัน ยินดีที่นักเรียนได้มาแสดงออกบนเวที ที่นักเรียนได้แสดงเพื่อแสดงออกถึงการที่เรามีศักยภาพตามที่นักเรียนได้ฝึกฝน ในการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งนี้ มี 18 กิจกรรม ที่สำคัญการแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายในการคัดเลือกผู้ชนะเลิศแต่ละกิจกรรม เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าแข่งขันในงานมหกรรมฯ ระดับชาติในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพอีกด้วย