สพฐ.โดยสำนักวิชาการฯจัดการประชุมปฏิบัติการ”พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป” ณ โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นประธานปิดการประชุมปฏิบัติการ”พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป”พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการประชุม ณ โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น

โดยผอ. สำนักวิชาการฯได้กล่าวสรุปใจความว่า”การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคปเป็นโครงการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานำนโยบายลดความเหลื่อมล้ำด้วยการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อพัฒนาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจอย่างชัดเจนและตรงกันโดยสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมั่นใจและขอขอบคุณท่านรศ.ดร.พัชรี ผลโยธินและ ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยที่ได้นำแนวคิดไฮสโคปจากประเทศสหรัฐอเมริกามาพัฒนาและฝึกอบรม ให้ความรู้อย่างเข้มข้นซึ่งเป็นประโยชน์แก่ครูผู้สอนเป็นอย่างมาก”สำหรับการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยโดยมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1 ศึกษานิเทศก์ 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน 3 ครูผู้สอนระดับอนุบาลโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา