ขยายผล หลักสูตร “พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education” สู่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3

           (คุณอดิศักดิ์ มหาวรรณ วิทยากร ฯ , ท่าน รองฯ อภิเชษฐ์ คีรีโชติ รอง ผอ.สพป.สงขลา 3 ประธานการอบรม รุ่นที่ 4 6-7 ตุลาคม 2561)

        หลังจากที่โรงเรียนส่งครูเข้ารับการอบรม หลักสูตร “พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education” รุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา (6-7 ตุลาคม 2561)


(ผอ.ร.ร. และครู จำนวน 2 คน เข้ารับการอบรม)

          เมื่อกลับมาถึงโรงเรียนได้นำเสนอต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  เพื่อให้คุณครูได้พบกับสิ่งใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน  เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ให้ผุ้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน


(ผอ.และครู ที่รับการอบรม กลับไปขยายผลต่อที่โรงเรียน)
เพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษายอมรับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่มีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถร่วมมือร่วมพลังสร้างโรงเรียนในชนบทเป็น SCHOOL 4.0  ต่อไป

นายนิพนธ์ มณีรัตน์