สพป.ยโสธร เขต1 ร่วมกับ สสจ.ยโสธร ทำ MOU ขับเคลื่อนให้การดำเนินงานโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต1 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมมือลงนาม (MOU) โรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ เพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินงานโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่และส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐและเอกชน

วันนี้ (26เม.ย.62)  นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต1 พร้อมด้วย นางประชุมพร กวีกรณ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการดำเนินงานโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ ระหว่างสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต1 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน และส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนระดมสรรพกำลังในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่ ณ.โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต1 จำนวน 19 เครือข่าย เข้าร่วมพิธีและเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

ทางด้าน นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต1 กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯวันนี้ เกิดขึ้น เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ย่อย รณรงค์เหล้า/บุหรี่ สืบเนื่องจากสถานการณ์การบริโภคเหล้าและยาสูบของเยาวชนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ที่มีอายุน้อยลง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดที่ร้ายแรงชนิดอื่นที่ง่ายยิ่งขึ้น จึงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 4 ประการ คือ1.โรงเรียนต้องกำหนดและจัดทำนโยบายอย่างชัดเจน “โรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่” 2.โรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นเขตปลอดเหล้าและบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด 3.โรงเรียนต้องมีการสอดแทรกเรื่องเหล้าและบุหรี่ในกระบวนการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และ4.โรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง จะสนับสนุนและส่งเสริม ด้านสื่อวิชาการ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงเรียนในกระบวนการคัดกรองและติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง อีกด้วย