สพม.21 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนคนต้นแบบ” สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 10 ต.ค.61 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมวรนุช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 (หนองคาย – บึงกาฬ) สพม.เขต 21 เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ ของชุมชนคนต้นแบบ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ประจำปีการศึกษา 2561 

โดยนางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.เขต 21 กล่าวว่าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา เข้าร่วมโครงการทุนอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 โดยได้เชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) จำนวน 6 โรงเรียน

ประกอบไปด้วย โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม อ.โพธิ์ตาก, โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม อ.ท่าบ่อ, โรงเรียนสังคมวิทยา อ.สังคม, โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม อ.ศรีเชียงใหม่, โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ อ.ศรีเชียงใหม่ และโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ อ.เฝ้าไร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีของบุคลากรในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำมาเป็นกรอบการพัฒนาผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

การประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นการให้สมาชิกเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการปฏิบัติงาน และนำผลการสะท้อนการจัดกระบวนการเรียนรู้ จากสมาชิกเครือข่าย และผู้ทรงคุณวุฒิ ไปพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนตามลำดับ โดยมี ผศ.ดร. มานะ โสภา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยาการในการชี้แจง นิเทศโครงการ พร้อมสะท้อนผลการดำเนินโครงการ และแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อเชื่อมโยงสู่การจัดทำโครงการ “ชุมชนคนต้นแบบ” พร้อมขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป.