สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา รวม ๑๔๐ คน มีการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมี นางสาววงเดือน หนชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงาน การนี้ได้รับเกียรติจาก นายยืนยง ราชวงษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี