รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

ด้วย คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 21 ตั้งแต่วันนี้ – 18 พ.ย. 2566 ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ตามเอกสารดังแนบ