รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2566

ด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน