สพป.พังงา ประกาศนโยบายลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

          วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา ได้ประกาศนโยบายร่วมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้หลักการ 3Rs ในการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงาน ๑. การใช้น้อย หรือลดการใช้ (Redue) ๒. การใช้ซ้ำ (Reuse) ๓. การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้ใช้ปิ่นโต ตะกร้า ถุงผ้า และแก้วน้ำส่วนตัว รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา