การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์ หลักสูตร วิธีการ และพิธีการทางลูกเสือ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถวางแผนการฝึกอบรมและบริหารงานในกองลูกเสือสามัญ  ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ครูและบุคลกรทางการศึกษามีวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น ซึ่งกำหนดดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดนาเหล่าบก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๔๓ คน