สพป.มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

สพป.มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

โดยเน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และวางแผนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนด้วยความรอบคอบ ให้คณะครูจัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวิธีการต่างๆ มองหาวิธีการนำความรู้ ผนวกกับเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ อ่านออก เขียนได้ ตามระดับชั้นเรียน พร้อมทั้งให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ การเดินทางมาเรียนของนักเรียน การดูแลด้านโภชนาการ เช่น อาหารกลางวัน นมโรงเรียน คำนึงถึงประโยชน์ของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ และให้กำลังใจคณะครูในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ณ โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย โรงเรียนบ้านท่าไค้ โรงเรียนบ้านสามขัว โรงเรียนบ้านหนองแวง และโรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย

ภาพ/ข่าว : สิทธิชัย  มุทุกันต์

เรียบเรียง : สุพัตรา พรมรักษา