กิจกรรมการเรียนการสอน “ดิเกฮูลู” ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา 3


กิจกรรมการเรียนการสอน “ดิเกฮูลู” ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณีของนักเรียนมุสลิม  ปลูกฝังจิตใจด้วยเพลงประกอบที่สร้างสรรค์ความเป็นคนไทย ความรักชาติ รักแผ่นดินเกิด

ผู้สนับสนุ ในการเรียน การฝึกในครั้งนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าจ้างวิทยากรจากเทศบาลตำบลลำไพล ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ผลการดำเนินงาน นักเรียนสามารถใช้และเล่นเครื่องดนตรีของดิเกฮูลูได้  ร้องเพลง การแสดงท่าทางประกอบได้

ปัญหา  หลังจากการเรียน การฝึกแล้ว  โรงเรียนไม่มีเครื่องดนตรี เพื่อการเรียน การเล่นดิเกฮูลูต่อไป  ซึ่งต้องจัดหางบประมาณมาสนับสนุนต่อไป

นายนิพนธ์ มณีรัตน์