สพม.15จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการทดสอบ PISA ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ให้กับครูในสังกัด

วันที่ 11 ตุลาคม 2561
นายวีรวัฒน์ คงพิน รักษาราชการแทนผอ.สพม.15(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการทดสอบ PISA ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ให้กับครูในสังกัดสพม.15 เพื่อนำไปขยายผลการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยเน้น ให้นักเรียนรู้จักและคุ้นเคยการอ่านที่นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ การจับใจความสำคัญ ฝึกให้เด็กได้คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหามากขึ้น นำความรู้จากการอ่านไปเขียนตอบตามแนวทางการทดสอบ PISA ฝึกปฏิบัตการวิเคราะห์ตัวอย่างข้อสอบ PISA ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) และการฝึกสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ครูได้จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการอ่าน การคิด พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดจนยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทยให้สูงขึ้น
ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา