ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าประชุม “โรงเรียนสุจริต”

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น. ดร.อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “Anti – Corruptoin Education” ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการครูวิชาการในสังกัด สพป.นค.1 โรงเรียน ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน