รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน ให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ตระหนักถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม และมีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์