เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” นั่งหัวโต๊ะ ฟังเสียงผู้แทนครู ผู้บริหาร สะท้อนมุมมองลดภาระครูนักเรียนและผู้ปกครอง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ 2567-2568 และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา นายพีระ รัตนวิจิตร คณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกองค์กร สมาคม สมาพันธ์ที่สมาชิกประกอบด้วยครู ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร/รองผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา นักบริหารการศึกษา รวมถึงสมาคมพิทักษ์สิทธิครูฯ และสมาคมคนพิการกลุ่มต่างๆ มากกว่า 20 องค์กร ร่วมประชุม

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวว่า สพฐ. มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อสนองนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) โดยวันนี้ สพฐ. ได้รับฟังข้อเท็จจริง ข้อจำกัด รวมถึงข้อเสนอแนะ จากองค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวกับการศึกษา เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ครอบคลุมเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารวิชาการและงบประมาณ เป็นมุมมองของผู้แทนบุคลากรทุกกลุ่มที่ร่วมกับขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“นับแต่ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ กพฐ. ตนได้วางหลักการให้ สพฐ. บริหารและขับเคลื่อนงานอย่างมีส่วนร่วม ให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่นที่ผ่านมา ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่าน Poll ประเด็นการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน หรือประเด็นรูปแบบแนวทางการประเมินวิทยฐานะ ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานและองค์กรในวันนี้ สพฐ. จะได้รวบรวมและสังเคราะห์ทุกข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ สพฐ. และจะเร่งรัดให้ทุกสำนักในส่วนกลาง ทำดี ทำได้ ทำทันที” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว