องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร   

วันพุธที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

          พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร อำเภอดงหลวง ได้แก่ โรงเรียนบ้านกกตูม โรงเรียนบ้านหนองคอง และ โรงเรียนบ้านแก้งนาง พร้อมคณะอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา ประกอบด้วย นายวิชาญ จันทร์สกา อาสาสมัครส่วนกลางโครงการกองทุนการศึกษา นายภูมิชัย หิรัญอร และ นายฐิติวัสส์ กาญจนกัณฑ์ อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์  นายอำเภอดงหลวง  นายมงคล  รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายชนะศักดิ์ ทันธิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียน อาทิ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง (๓ เสาหลัก ๕ กลยุทธ์) โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา เป็นต้น

          จากนั้น องคมนตรี ได้ให้โอวาท ติดตามปัญาอุปสรรค และเสนอแนวปฏิบัติ เพื่อไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการยกระดับคุณภาพทางการเรียนของผู้เรียน ต่อไปสำหรับ โรงเรียนทั้ง ๓ แห่ง ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๓ ซึ่งสถานศึกษาได้เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน มีการดูแล ติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ขาดแคลน มีความประพฤติดี ได้มีโอกาสเล่าเรียนจนประกอบอาชีพได้ รวมทั้งสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน พัฒนาความรู้แก่ครู สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ครูรักศิษย์ ศิษย์รักครู และมุ่งสร้างคนดีให้บ้านเมืองและ หน่วยงานทางการศึกษาทั้งสองหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะทำงานร่วมกันกับทางอาสาสมัครจังหวัดมุกดาหาร ในการสนับสนุน ส่งเสริม ทั้ง ๓ โรงเรียน และหมายรวมถึงโรงเรียนในเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา อีก ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง โรงเรียนห้วยตาเปอะ และ โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างคนดีให้บ้านเมือง สมกับการเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม

          สำหรับโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรี ดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน โดยได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษา โดยสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากจน แต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทาน ได้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้ และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน  สร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียน ให้นักเรียนรักครู พร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการกองทุนการศึกษา”

ภาพ : สิทธิชัย  มุทุกันต์

ข่าว/เรียบเรียง : สุพัตรา  พรมรักษา