ผอ.สพป.จันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562/09.00น. ***น.ส.รัตนา  อยู่สวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือ
เฉลิมพระเกียรติฯ (วัดคมบาง)  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ  ตลอดจนพัฒนาให้ความรู้  ความสามารถและ
ทักษะทางการลูกเสือแก่ผู้เข้ารับการอบรม   ทั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้จากสมาคมสโมสร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสาสมัคร  และผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ