ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่าง TOR การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สพฐ.

ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างข้อกำหนดการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมSoftware และ อุปกรณ์  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายังอีเมล์ obecict@obecmail.obec.go.th ระหว่างวันที่ 3 – 14 พฤษภาคม  2562 ระยะเวลา 5 วันทำการ

TOR การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ สพฐ.