นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๖๐ คนลงมา

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมเเสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๖๐ คนลงมา จำนวน ๑๘ โรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นางสาวบงกช สงกรานต์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒