รับชม video conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3  พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 รับชม video conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก