สพป.ศรีสะเกษ เขต ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจัดจ้าง งานพัสดุ โรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเรื่องมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (ที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน) สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยมี ดร.ปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางศุภานัน เส้นคราม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางรุ่งอรุณ บุญไว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางนุทจะดี พันลำจันทร์ รักษาการแทน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 37 โรงเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4