สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

4 ธันวาคม 2566 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พบปะบุคลากร เพื่อแจ้งข้อราชการในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และแนะนำข้าราชการครูบรรจุใหม่ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1