นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ๒

วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ๒ โดยมีว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๙ ราย จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยนายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นางณิชาภา วิบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒