นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้การมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้การมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สอดรับและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้สถานศึกษาในสังกัดมีกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน และสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒