สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาส วันสำคัญของชาติไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ภายใต้การนำของ ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ” โดยร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ บ้านปากด่าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในกิจกรรม มีจิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน บุคลากรของส่วนราชการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านคอกช้าง และโรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย