สพป.พังงา ติวเข้ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จัดปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒๒ ราย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๒๐ ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๒ ราย เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะผู้นำองค์กรสมัยใหม่ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยมี ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษา และบรรยายในหัวข้อ “บทบาทผู้นำองค์กรสมัยใหม่และการพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารสถานศึกษา” ณ ห้องประชุมอาคาร ๐๑๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา