เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5ชั้น9

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับวัตถุประสงค์ในแนวคิดการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ

1.เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็น”โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”ให้มีความแข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และการพัฒนาสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน

2.เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท

3.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ 3.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ