สพป.พังงา จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ภายใต้การนำของ ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ตามคำสั่งมอบอำนาจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายไพฑูรย์ สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และเพื่อช่วยลดภาระให้กับครูผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน ๖๐ คน และช่วยลดปัญหาหรือความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา