สพป.พังงา จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ปี ๒๕๖๗) และจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนสู่สถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และกำหนดโครงการสำคัญที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ – พ.ศ.๒๕๗๐ ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับต่าง ๆ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านปริงวันครู ๒๕๐๐) สพป.พังงา มีนายไพฑูรย์ สนธิเมือง และนายนพพร ดีสมดู รอง ผอ.สพป.พังงา เข้าร่วมประชุมด้วย