สพป.พังงา จัดประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย/จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗