สพฐ. ร่วมรับฟังการแถลงผลงานทางวิชาการ “ความโปร่งใสของระบบการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” โดยนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ 6

สพฐ. ร่วมรับฟังการแถลงผลงานทางวิชาการ “ความโปร่งใสของระบบการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” โดยนักศึกษา สจว.สพฐ. รุ่นที่ 6

วันที่ 7  พฤษภาคม 2562 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการแถลงผลงานทางวิชาการ “ความโปร่งใสของระบบการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” โดย นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6 โดยมี พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนักศึกษา สจว.สพฐ. คณาจารย์ สจว.สปท. และผู้มีเกียรติเข้าร่วมกว่า 500 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

โดยภายในงานตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 6 ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในกลุ่มวิจัย 8 กลุ่ม ภายใต้หัวข้อ “ความโปร่งใสของระบบการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” ได้แก่ 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความโปร่งใสด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 2) การศึกษารูปแบบกิจกรรมของลูกเสือที่เสริมสร้างด้านความโปร่งใสของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดสระบุรี 3) การศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านความโปร่งใสในโรงเรียนนำร่องการใช้ของโรงเรียนสุจริต สังกัด สพฐ. 4) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อความโปร่งใสในโรงเรียนสุจริตสู่ความมั่นคงของชาติ 5) แนวทางสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส สังกัด สพฐ. 6) แนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7) การประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 และ 8) การติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร สจว.สพฐ. รุ่นที่ 1-5 ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ธงทอง จันทรางศุ กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงของสังคมไทยในอดีต” มอบความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย

ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดอบรมโดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงฯ มีระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รวม 4 เดือน โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการระดับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโครงการโรงเรียนสุจริตทั่วประเทศ

สำหรับการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสุจริตมีจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่องานของตนเองที่รับผิดชอบ รวมทั้งสามารถเป็นเครือข่ายที่แน่นแฟ้น เพื่อร่วมมือกันปฏิบัติงานนำไปสู่ความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว อัจฉรา / ภาพ ชุติมา ปชส.สพฐ.