โครงการคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 7  พฤษภาคม  2562  ณ  ห้องรัตนสยาม  โรงงแรมทองธารินทร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ปีงบประมาณ  2562  จัดโดย  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นายวิชชุกร  มาลาวิทยา  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์การจัดอบรมปฏิบัติการครั้งนี้  เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  การนำนโยบายรัฐบาลสู่หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  การนำหลักสูตรต้านทุจริตสถานศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา  การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและรายวิชา  คณิต  วิทย์  สังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  การนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและนโยบายรัฐบาล  ใช้เวลาในการอบรม  2  วัน  (วันที่  7 – 8   พฤษภาคม  2562 )  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการโรงเรียน  ครูวิชาการเครือข่ายฯ   รวมทั้งสิ้น  308  คน